terug naar inhoud

 

De waarnemingen

 

De onderstaande lijst was voor ons een uitgangspositie en bevat alle vogels die door Ben Hulsebos in de afgelopen 7 jaar in de derde week van september in Falsterbo en de directe omgeving zijn waargenomen. De in rood gedrukte soorten zijn nieuwe soorten, die niet op de oorspronkelijke lijst stonden, maar wel door ons zijn waargenomen in de periode 12-17 september 2004. De meeste waarnemingen werden gedaan bij Nabben, de vuurtoren en het heideveld bij de camping. Van een aantal soorten hebben we de totalen vermeld (periode 13-16 september). Waarbij opgemerkt dient te worden dat vooral bij de roofvogels het zwaartepunt op donderdag 16 september lag. De Morinelplevier is de volgende dag (vrijdag 17-9) op nagenoeg dezelfde locatie, waar hij door ons gezien was, dood gevonden.De Zeearenden, het grootste deel van de Rode Wouwen en de Oeverpieper werden gezien bij Börringesjon. De Steenarenden werden gezien bij de hoogspanningsmasten in de buurt van Näsbyholm. De Oeverlopers en de Sneeuwgors werden bij het VVV kantoor aan het Falsterbo kanaal gezien.

 

Roodkeelduiker

 

Drieteenstrandloper

4

Tapuit

X

Parelduiker

11

Kleine Strandloper

X

Merel

X

Geelsnavelduiker

 

Temmincks Strandloper

 

Kramsvogel

 

Dodaars

 

Krombekstrandloper

 

Zanglijster

X

Fuut

 

Bonte Strandloper

X

Koperwiek

 

Roodhalsfuut

 

Blonde Ruiter

 

Grote Lijster

X

Kuifduiker

 

Kemphaan

X

Kleine Karekiet

 

Noordse Stormvogel

 

Bokje

1

Braamsluiper

 

Aalscholver

X

Watersnip

X

Grasmus

 

Roerdomp

 

Grutto

 

Tuinfluiter

 

Grote Zilverreiger

 

Rosse Grutto

X

Zwartkop

 

Blauwe Reiger

X

Regenwulp

2

Bladkoning

 

Knobbelzwaan

X

Wulp

X

Tjiftjaf

X

Rietgans

 

Zwarte Ruiter

X

Fitis

 

Kolgans

 

Tureluur

X

Goudhaan

X

Grauwe Gans

X

Groenpootruiter

X

Kleine Vliegenvanger

X

Canadese Gans

X

Witgat

 

Bonte Vliegenvanger

 

Brandgans

 

Bosruiter

 

Grauwe Vliegenvanger

X

Rotgans

X

Oeverloper

X

Baardmannetje

 

Bergeend

X

Steenloper

 

Staartmees

 

Smient

X

Middelste Jager

 

Zwarte Mees

X

Krakeend

X

Kleine Jager

2

Pimpelmees

X

Wintertaling

X

Kleinste Jager

1

Koolmees

X

Wilde Eend

X

Dwergmeeuw

 

Glanskop

X

Pijlstaart

X

Kokmeeuw

X

Boomklever

 

Slobeend

>200

Stormmeeuw

X

Boomkruiper

 

Tafeleend

 

Kleine Mantelmeeuw

X

Taigaboomkruiper

 

Kuifeend

X

Zilvermeeuw

X

Buidelmees

 

Eider

X

Grote Mantelmeeuw

X

Grauwe Klauwier

 

IJseend

 

Grote Stern

X

Klapekster

 

Zwarte Zee-eend

 

Visdief

X

Gaai

X

Grote Zee-eend

X

Noordse Stern

 

Ekster

X

Brilduiker

X

Dwergstern

 

Notenkraker

 

Middelste Zaagbek

X

Zwarte Stern

X

Kauw

X

Wespendief

79

Zeekoet

 

Roek

X

Zwarte Wouw

3

Alk

 

Zwarte Kraai

X

Rode Wouw

65

Houtduif

X

Bonte Kraai

X

Zeearend

3

Holenduif

X

Raaf

X

Slangenarend

 

Turkse Tortel

X

Spreeuw

X

Bruine Kiekendief

12

Koekoek

 

Huismus

X

Blauwe Kiekendief

4

Bosuil

X

Ringmus

 

Steppekiekendief

 

Velduil

 

Vink

X

Grauwe Kiekendief

 

Gierzwaluw

X

Keep

X

Havik

6

IJsvogel

 

Europese Kanarie

 

Sperwer

704

Zwarte Specht

 

Groenling

X

Buizerd

240

Groene Specht

X

Putter

X

Ruigpootbuizerd

 

Kleine Bonte Specht

X

Sijs

X

Schreeuwarend

 

Grote Bonte Specht

 

Kneu

X

Bastaardarend

 

Boomleeuwerik

 

Barmsijs

X

Steenarend

2

Veldleeuwerik

X

Goudvink

X

Visarend

12

Oeverzwaluw

X

Appelvink

X

Torenvalk

8

Boerenzwaluw

X

Witbandkruisbek

 

Smelleken

33

Huiszwaluw

X

Kruisbek

X

Boomvalk

16

Grote Pieper

 

Grote Kruisbek

 

Slechtvalk

9

Boompieper

X

Sneeuwgors

X

Patrijs

X

Graspieper

X

IJsgors

 

Fazant

X

Roodkeelpieper

 

Geelgors

X

Waterhoen

 

Oeverpieper

X

Rietgors

X

Meerkoet

X

Gele Kwikstaart

X

 

 

Kraanvogel

3

Noordse Kwikstaart

X

 

 

Scholekster

X

Grote Gele Kwikstaart

X

 

 

Kluut

32

Witte Kwikstaart

X

 

 

Bontbekplevier

X

Winterkoning

X

 

 

Oost. Vorkstaartplevier

 

Heggenmus

 

 

 

Morinelplevier

1

Roodborst

X

 

 

Goudplevier

X

Blauwborst

 

 

 

Zilverplevier

X

Gekraagde Roodstaart

 

 

 

Kievit

X

Zwarte Roodstaart

X

 

 

Kanoet

X

Paapje

 

 

 

 

terug naar inhoud